Mit første projekt

Nænsom naturpleje

Mit første projekt

Hesseløre i Odense Fjord, set fra syd mod nord. Øen er i færd med at vokse til i tæt krat og urter, til skade for dens værdi som ynglehabitat for de fugle der er i fokus i projekt BetterBirdLIFE.

I november 2020 tog jeg hul på mit første projekt med det nye firma – jeg var ude og rydde uønsket opvækst af krat og kraftige urter på en række øer i Odense fjord. Vegetationen er uønsket, fordi den gør øerne uegnede som ynglelokaliteter for de fuglearter som er i fokus i EU-projektet BetterBirdLIFE. Der er tale om følgende arter:

 • Havterne
 • Ederfugl
 • Fjordterne
 • Engsnarre
 • Almindelig ryle
 • Hjejle
 • Bjergand
 • Dværgterne
 • Klyde
 • Toppet skallesluger
 • Brushane
 • Splitterne
 • Mosehornugle
 • Plettet rørvagtel

De med grønt markerede arter har temmelig sikkert været til stede på nogle eller alle øerne førhen, og nogle vil forhåbentlig vende tilbage, når det lykkes os at vende udviklingen derude.

Arbejdet skal gøre det ud for tidligere tiders afgræsning

Afgræsning med robuste græs/planteædere, uden tilskudsfordring, er den bedste pleje af langt de fleste sårbare naturområder, og for de vilde arter der er knyttet til disse. For år tilbage var de små øer og holme i vore kystnære farvande værdifulde græsningsjorder for f.eks. kvæg og får, men i et hypereffektiviseret landbrug er det alt for ressourcekrævende, når dyrene skal sejles ud på øerne om foråret, tilses dagligt undervejs, og hentes hjem om efteråret. Derfor vokser øerne til i krat, og så forsvinder de fleste af de jordrugende fugle, bl.a. de fokusarter som BetterBirdLIFE projektet (se ovenfor) er sat i søen for at hjælpe.

Skriv et svar