Flagermus

Nænsom naturpleje

Alle arter af flagermus er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets Bilag IV. Det betyder at vi ikke forsætligt må dræbe dem, eller ødelægge deres raste-, træk- eller ynglelokaliteter. Loven fortolkes og forvaltes restriktivt, som vi senest har set med vindmøllepark-projektet Aflandshage i Øresund – her blev en mangelfuld VVM-screening og -undersøgelse årsag til at projektet blev standset.

Står du overfor at skulle ændre anvendelsen af et areal i Danmark til noget som er mindre flagermus-venligt end det er i dag, SKAL du altså først undersøge om der findes flagermus på arealet. Viser det sig at der ER flagermus, skal der lægges en plan for hvordan projektet kan gennemføres på en måde der ikke har negative konsekvenser for hverken individer eller bestand. Jeg kan hjælpe med begge dele!

Spektrogram af en optagelse af dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus, optaget med Wildlife Acoustics Song Meter Mini Bat optageudstyr.